Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında Bilgilendirme

İş bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat hakkındadır.

QNB Finansbank A.Ş. elde ettiği ya da elde edeceği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Bankacılık Kanunu ile diğer mevzuat kapsamında işleyecektir. Kişisel veriler, bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerle, hissedarlarımızla, doğrudan / dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle; aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlerle, diğer bankalarla, finansal kuruluşlarla, yurt dışında kurulu finansal kuruluşlarla ve resmi/idari makamlar ile bankanın hizmet aldığı ya da hizmet almayı planladığı kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel veriler, ilgilisinden yazılı, sözlü ya da elektronik yollarla toplanabileceği gibi; üçüncü kişilerden de benzer yollarla toplanabilir ve işlenebilir. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile iş bu bilgilendirme ve muvakafat formu ve kanuna ve/veya sözleşmeye istinaden işlenmektedir.

Verisi işlenen kişi 07.10.2016 tarihinden itibaren Banka’ya başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.